Tüzük

S O S İ A D
SOĞUTMA SANAYİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

 

DERNEĞİN ADI:

Madde 1- “Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği”dir. Kısaca SOSİAD olarak anılacaktır.

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2- Derneğin merkezi İSTANBUL dâhilindedir.

 

 

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3/1- Derneğin amacı : soğutma, klima cihazları, otomatik kontrol cihazları, bunların ana ve yedek parçaları ile ilgili temsilcilik ve satışı veya imalatı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ihracat ve ithalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, Türkiye’de soğutma, klima pazarını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çeşitli soğutma, klima ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaştırmasını sağlamaktır.

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:

Madde 3/2

a.      Dernek; üyelerinin ve soğutma teknolojilerinin gelişmesi için gerekli önlem ve teşvikleri sağlar. Bu konudaki her türlü faaliyetleri destekler ve katılımda bulunur. Bu hususta yurtiçi ve yurtdışında teknik, bilimsel veya kendi paralelindeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar; buralardaki teknolojik gelişimi izleyerek üyelere duyurur. Bu amaçla yeni medeni kanunun 91.madde, 92.madde hükümleri uygulanır.

 

b.     Dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlar. Sektörel sorunlarda çözüm için araştırma ve koordinasyon görevi yapar. Üyelerin sosyal amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli çalışmalar yapar. Yurtiçinde dilediği yerde Vakıflar kurar, kurulmuş vakıflara katılabilir, 5253 sayılı yasanın 26.maddesi düzenlemesi çerçevesinde tesisler veya iktisadi işletmeler kurabilir. İktisadi işletmelerin ticari kredi ve borçlarına kefil olabilir.  Ortak olarak ticari işletme kurabilir, kurulmuş işletmelere ortak olabilir ve yurt içi veya dışında şube açabilir.

 

c.      Mahalli idareler, odalar, üniversiteler, KOSGEB, TSE ve bakanlıklar gibi resmi kuruluşlar nezdinde üyelerini sektörel bütünlük içinde temsil eder. Üyelerinin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları etüt, müracaat ve takipleri firma seviyesinde yürütmek yerine, toplu olarak sektörel seviyede ele alıp, zaman tasarrufu sağlayarak firma ve sektör faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamada çaba gösterir.

 

d.     Üyelerinin yurtiçinde ve yurtdışında iş imkânlarını arttırmak için teşebbüse geçer. Tanıtıcı faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla Türkçe ve yabancı dillerde broşürler bastırır, dağıtır ve bu hususta dış temsilciliklerimizin ve ilgili kuruluşların, yabancı ülkelerdeki mesleki kuruluşların yardımını sağlar. Dernek üyelerinin ihracata yönelmesi konusunda çaba sarf eder. İthalat, ihracat ve ticaret yapan üyelerinin haksız rekabete maruz kalmaması konusunda ilgili makamlarla işbirliği yapar. Bu amaçla 5253 sayılı yasanın 5.madde hükümleri uygulanır.

 

e.      Dernek; amacı ve gelişmesi doğrultusunda, üretilecek hizmetler ile ilgili komisyonları teşkil eder, teşkil edilen komisyonlar aracılığı ile hizmetlerini üretir, hayata geçirir.

 

f.      Eğitici ve yetiştirici kurslar düzenler. Benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunur. Ayrıca bu alanda eğitim yapan genç meslektaşları burs, staj, eğitim yardımı ve benzeri olanaklarla teşvik eder. Profesyonelliğe yönlendirme faaliyetlerinde bulunur. Burs, Yönetim Kurulunun belirleyeceği öğrencilere karşılıksız olarak verilir.

 

g.     Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve meslek liseleri ile ilişki kurar, üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri ile diğer ilmi müessese ve ilgili teşekküllerin iklimlendirme ve soğutma konularındaki faaliyetlerini müşterek çalışmalar ve sair yardımlarla teşvik eder. Gerektiğinde bu teşekküllerin çalışmalarından faydalanır.

 

h.     Konusunda çalışan diğer ulusal ya da uluslararası dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, gerekirse dernek ve kuruluşlara üye olur, bu çalışmalarda kendini temsil ettirir.

 

ı. Yurtiçi ve Yurtdışında Toplantı, kurs, konferans, kongre, yarışma, seminer gibi her

türlü etkinlik düzenler veya bu gibi çalışmalara katılabilir. Yurtiçi ve Yurtdışında

başta sergi ve fuar olmak üzere benzeri etkinliklere katılır.

 

i.       Mesleki ve bilimsel makale, mecmua, broşür, kitap, bülten ve teknik doküman yayınlar ve dağıtır. Dernek üyelerinin çalışma alanlarını ve mensup oldukları firmaların bilgilerini içeren kitap ve kataloglar çıkarır.

 

j.       Dernekler Kanununa ve ilgili diğer konulara aykırı olmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda; bildiri, beyanname veya benzeri yazılar yayınlar.

 

k.     İştigal konularını kapsayan her türlü reklâm, propaganda ve tanıtım araçlarından yararlanır. Radyo, televizyon, 3G platformu da dâhil olmak üzere mobil telefon şebekeleri veya internet gibi sanal alanlarda derneğin ve üyelerin tanıtımını yapar. Süreli ve süresiz mevkute ile bülten yayınlar.

 

l.       Gazete, dergi vb. basın-yayın organlarında bilimsel ve teknik içerikli makaleler ve yazılar yayınlar.

 

m.    Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir, ortak olabilir ve işletebilir.

 

n.     Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yurtiçinde veya yurtdışında yemekli toplantılar, gezi, sergi, spor, konser ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden faydalanmalarını sağlayabilir.

 

o.     Derneğin amacına uygun gelişmesi yolunda; ithalat, ihracat, yatırım ve döviz getirici proje çalışmaları yaparak özel, tüzel ve resmi kuruluşlarla iş birliğiyle, ekonomimizin gelişmiş ülkelerin ekonomileri karşısında rekabetini sağlama yolunda, en son teknik imkânlardan faydalanarak, kalite ve üretimin artırılması, üretimin ihracata yönlendirilmesi doğrultusunda uluslararası piyasalarda, pazarlama amacıyla yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılır, tanıtım ve pazarlamada, yardım ve destek sağlar.

 

ö. Dernek siyasetle uğraşmaz. Siyasi otoriteye angaje olmaz. Anayasası çerçevesinde,

mesleki hizmetlerini ilgilendiren konularda, görüşlerini kamuoyuna duyurur.

 

p.     Dernekler kanununun 22.maddesi düzenlemesi çerçevesinde dernek ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınmaz mal ile her türlü taşınır mallar satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama sözleşmesi imzalayabilir ve sınırlı ayni haklar edinebilir. Tapuda veya resmi mercilerde satın alma tescil işleminden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirir. Dernek, genel kurul kararıyla taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir ve ihtiyacına binaen inşaat yaptırabilir, mevcut ya da satın alma, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malları veya taşınır malları satabilir, kiraya verebilir 3. Kişilere sınırlı ayni hak tesis edebilir. İpotek tesis edebilir.

 

r.      Üyeleri arasında ticari ve sair hususlarda çıkacak ihtilafları uzlaştırıcı sıfatıyla ve hakem yoluyla halli için teşebbüste bulunur. Üyeleri arasında ve üyelerin 3. Kişiler ile arasındaki ticari ve sair hususlarda çıkan uyuşmazlıkların halli ve dernek menfaatleri doğrultusunda yargı yollarına başvurabilir, bilirkişi ve hakem görüşü isteyebilir.

 

s.      Dernek, yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek veya bilgilerini arttırmak için, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet eder veya yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönderir.

 

ş. Kuruluşlar tarafından imal veya ithal edilen ısıtma soğutma klima cihazlarının

norm standartlara uygunluğunu takip, tetkik eder ve gereğini yapar. Dış ülkelerde

Türk soğutma klima imalatı ürünlerine rekabet gücü ve imkânı kazandırma

amacıyla her türlü gayreti gösterir, bu imalatların ihracata yöneltilmesi konusunda

ilgili resmi makamlarla işbirliği yapar.

 

t.       Üyelerinin faaliyet alanı ile ilgili konularda üyelerini ve sektörü resmi merciler ile çeşitli teşkilat, komisyon, kurul, komite gibi kuruluşlarda temsil eder, bunların çalışmalarına katılır ve üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında çaba gösterir.

 

u.     Yurtiçindeki özel ve tüzel kişilerden, kurumlardan ayni veya nakdi yardım ve bağış alır, yardım toplar, kampanya düzenler. Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan da ayni ve nakdi yardım ile bağış ve yardım alabilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlendiği gibi yapılır. Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınır.

 

ü. Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı

derneklerden, mesleki kuruluşlardan veya eğitim kurumlarından maddi yardım

alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. 5253 sayılı Dernek ve

Vakıfların, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı

kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak

projeler yürütür. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en

fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

 

v.     Dernek, Dernekler Kanunu ve yönetmeliğine uygun olmak kaydıyla, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir. Şubelerdeki üyeler, dernek genel kurulunda derneğin diğer asıl üyeleriyle eşit haklara sahiptir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

y.     Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, yetkili organların kararı ile federasyon oluşturabilir, mevcut federasyonlara katılabilir, platform oluşturabilir, mevcut platformlara katılabilir, mevcut birliklere üye olabilir.

 

z.      Gerekli diğer çalışmaları yapar.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 3/3

 

Dernek, sektöründeki ilerlemeler kapsamında yurtiçi ve dışında faaliyet gösterir.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA:

Madde 4- T.C. uyruklu, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş bulunan ve bu tüzüğün üçüncü maddesinde tarif edilen işlerle uğraşan her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanların derneğe asil üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması şartı da gereklidir. Ancak yönetim kurulu kararı ile Türk vatandaşı olmayan kişi ve tüzel kişi temsilcileri derneğe fahri üye olabilir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç otuz gün içinde karara bağlar. Sonucu istek sahibine yazı ile bildirir.

 

Dernek üyeliğine girmek için aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

 

 1. Derneğin amacı kısmında yazılı işlerle uğraşmak,
 2. Dernek üyelerinden en az ikisinin öneride bulunması,
 3. Hissedarı veya sahibi olduğu firmadan yetki belgesi getirmesi,
 4. "Üyelik İstemi ve Başvuru Formu" nu doldurması,
 5. "Dernek Etik İlkeler Sözleşmesini" imzalaması,
 6. Yönetim kurulunun “üyeliğin kabulüne dair” karar vermesi,
 7. Giriş ve yıllık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş tamamlanmış ve üyelik kazanılmış olur. Yönetim kurulu, yeni önerilen adayın üye olmasında yasa ve tüzük yönünden sakınca görmediği takdirde, üyeliğini onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Üyeliğine karar verilmiş yeni üyenin, üyeliğine dernek üyelerinden bir itiraz varsa bu itiraz önce onur kurulunda, itiraz devam ederse genel kurulda görüşülür. Yönetim kurulu, onur kurulu ve genel kurulun almış olduğu kararı uygular.

 

 

SOSİAD'IN ÜYE DAĞILIMI:

SOSİAD’ın asli ve onursal olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

 

1. Asli Üye:

Derneğin asil üyesidir. Sanayi Odası veya Ticaret Odası üyesi olan ve Dernek amacı kısmında yazılı işlerle uğraşan tüzel kişi ile işyeri sahibi, hissedarı, temsilcisi veya profesyonel yöneticisi olan üyelerdir. Firmalar, derneğe üye olacak temsilcilerini yazılı olarak bildirirler. Firmalar dernekteki temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir. Derneğe üye olan kişi bu durumu bilerek üye olur ve üyeliği kabul eder.

 

2. Onursal Üye:

Derneğe asil üye olma şartlarını tam olarak sağlayamayan, derneğe ve mesleğe büyük katkıları olan veya olabileceği, iştigal konusu ile ilgili bir firmada üst yönetici olarak görev yapan, meslekle ilgili hizmet veren kamu veya özel sektörde çalışan akademisyen, yönetici, uzman v.b. idari ve teknik elemanlara yönetim kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir.

 

Onursal üyeler aidat verip vermemekte serbesttir. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Dernek organlarına seçilemezler. Onursal üyeler çalışma komisyonlarında görev alabilir.

 

Tarifte verilen şartlara haiz olsalar dahi dernekler kanununun ilgili maddelerine göre üyelik vasfına haiz olmayanlar onursal üye olamazlar.

 

 

 

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 5- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA ve ÇIKARILMA:

Madde 6- Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak asil üyelik için firmalardan bildirilen temsilcilerin üyelikleri, firmanın yeni isim bildirimi veya temsilci tayininden sarfınazar etmesi halinde kendiliğinden sona erer.

 

Ayrılan üyelerin aidat borcu, ayrılma isteğinin yapıldığı yarı hesap döneminin sonunda biter ve kendisinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır. Dernek sekreter veya saymanının ya da dernek başkanının otuz gün ödeme süreli bildirisine rağmen aidatlarını ödemeyen kişilerin üyelikleri yönetim kurulu kararı 1 yıl dondurulurÜyeliği dondurulan üyenin; bir sonraki aidat yılı içerisinde tüm aidat borcunu ödemesi halinde yine Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği aktif hale getirilir. Üyelik dondurma kararı alınan üyenin sonraki aidat yılı içinde aidatını ödememesi halinde  üyelikleri düşer. Yönetim Kurulu  tarafından verilen üyelik dondurma kararı nihai karar olup, üyelikten çıkarma hakkında tüzüğün 15. madde hükümleri geçerlidir. Dernekten istifa eden üye tekrar üye olmak istemesi halinde giriş aidatı alınmaz.

 

Madde 7- Durumu aşağıdaki davranış biçimlerinden herhangi birine uyan üyenin üyeliği, onur kurulunun raporu ve yönetim kurulunun kararı ile sona erer.

 1. Tüzük hükümlerine aykırı davranış içinde olanlar,
 2. İmzalamış olduğu "SOSİAD Etik İlkeler Sözleşmesi"ndeki taahhütlerine aykırı davranış içinde olanlar,
 3. Meslekle ilişiğini kesenler, ticari faaliyetine son verenler ile çalıştıkları tüzel kişilikte yöneticilik görevleri sona erenler,
 4. Derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisiz kalan ve çalışma biçimlerine aykırı davranışlarda bulunan kişiler.

 

Üyelikten çıkarılma kararı onur kurulunun önerisi ile yönetim kurulunca gizli oyla ve oy çoğunluğuyla alınır. Ayrıca, eylem ve işlemleri dernek üyeliği ile bağdaşmayan, mesleğin şeref ve haysiyetini kırıcı davranışlarda bulunanlara onur kurulu kararı ile tüzükte yazılı cezalardan herhangi birisi de uygulanabilir. Bu kararların itiraz mercii genel kuruldur.

 

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üyelerden üyelikte bulunduğu sürenin aidatı alınır.

 

Üyelikten çıkarma ile onur kurulu kararıyla verilecek cezalara karşı üyeler, ilk genel kurul toplantısından en az on beş gün evvel yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz hakkına sahiptir. İtiraz başvurusu dernek başkanlığına yapılır.

 

 

DERNEK ORGANLARI:

Madde 8- Dernek organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluşur.

 

 

GENEL KURULU ve ÇAĞRI USULÜ:

Madde 9- Dernek olağan genel kurulu iki yılda bir Ocak ayında toplanır. İki yılda bir dernek organlarının seçimi yapılır.

 

Madde 10- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

 

Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

 

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce üyelere duyurulur ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

 

Üyelere, ikinci toplantı için, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrı yapılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre üyelere duyurulur.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 11- Genel kurul toplantıları;

 1. Dernek tüzüğünde belirtilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul toplantılarının iki yılda bir Ocak ayında yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

TOPLANTI YERİ:

Madde 12- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu mülki idare sınırları içinde yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 13- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:

Madde 14- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.

 

13.maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir.

 

Toplantı yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 15- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 • Dernek organlarının seçimi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek, ibrası hakkında karar vermek.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması tapudan taşınmaz mallar üzerine leyhe ve aleyhe her türlü aynî hak koydurulması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek.
 • Yeni üyelerden bir kereye mahsus alınacak giriş aidatı miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek.
 • Vakıf kurulması, kurulu vakıflara, birliklere veya benzeri oluşumlara üye olunması veya ayrılması.
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
 • Şube kuruluşuna ve temsilcilik açılmasına karar vermek ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • Derneğin feshedilmesi.
 • Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 16- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzel kişi üyeler adına Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kişi yeniden belirlenir.

 

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ:

Madde 17- Toplantıda hazır bulunan ve kanun veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak sureti ile kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:

Madde 18- Yönetim Kurulu yedi asil, beş yedek üyeden oluşmak üzere üyeleri arasından genel kurulca gizli oyla seçilir. Oy eşitliği halinde kuraya başvurulur. Yönetim kurulu, genel kurul sonrası yapılan ilk toplantısında kendi içinden başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, genel sekreter, muhasip üyelerini seçer. Asil üyeliklerde boşalmalar olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

Yönetim kurulunca kabule şayan bir mazereti olmaksızın ardı ardına üç mutat toplantıya iştirak etmeyen veya bir yılda toplantıların en az yarısında bulunmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği sona erer. Kendisi bu suretle istifa etmiş sayılır.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 19- Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır, bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Ø  Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, genel kurul kararlarını uygulamak.

Ø  Yönetim kurulu üyelerinin denetçiler kurulunun önerdikleri konularda kararlar almak.

Ø  Yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kazanamayan, amaçlardan uzaklaşan üyelerin ya da üyelik haklarını kaybedenlerin dernekten çıkarılmasına karar vermek.

Ø  Onur Kurulu tarafından sunulan raporları görüşmek, bu konuda nihai karar almak. Üyelikten çıkarma kararlarını almak.

Ø  Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek.

Ø  Temsil ettiği görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Ø  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

Ø  Genel Kurulca kabul edilen şubelerin yerlerini ve açılış tarihlerini belirlemek, şube kurucu ve yöneticilerine yetki vermek.

Ø  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.