Üyelik Mevzuatı

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3/1- Derneğin amacı : soğutma, klima cihazları, otomatik kontrol cihazları, bunların ana ve yedek parçaları ile ilgili temsilcilik ve satışı veya imalatı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ihracat ve ithalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, Türkiye’de soğutma, klima pazarını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çeşitli soğutma, klima ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaştırmasını sağlamaktır. 

DERNEĞE ÜYE OLMA:

Madde 4- T.C. uyruklu, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş bulunan ve bu tüzüğün üçüncü maddesinde tarif edilen işlerle uğraşan her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanların derneğe asil üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet hakkına sahip olması şartı da gereklidir. Ancak yönetim kurulu kararı ile Türk vatandaşı olmayan kişi ve tüzel kişi temsilcileri derneğe fahri üye olabilir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç otuz gün içinde karara bağlar. Sonucu istek sahibine yazı ile bildirir.

Dernek üyeliğine girmek için aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
 

  1. Derneğin amacı kısmında yazılı işlerle uğraşmak, 
  2. Dernek üyelerinden en az ikisinin öneride bulunması,
  3. Hissedarı veya sahibi olduğu firmadan yetki belgesi getirmesi,
  4. "Üyelik İstemi ve Başvuru Formu" nu doldurması,
  5. "Dernek Etik İlkeler Sözleşmesini" imzalaması,
  6. Yönetim Kurulu'nun “üyeliğin kabulüne dair” karar vermesi,
  7. Giriş ve yıllık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş tamamlanmış ve üyelik kazanılmış olur. Yönetim kurulu, yeni önerilen adayın üye olmasında yasa ve tüzük yönünden sakınca görmediği takdirde, üyeliğini onaylayıp onaylamamakta serbesttir. Üyeliğine karar verilmiş yeni üyenin, üyeliğine dernek üyelerinden bir itiraz varsa bu itiraz önce onur kurulunda, itiraz devam ederse genel kurulda görüşülür. Yönetim kurulu, onur kurulu ve genel kurulun almış olduğu kararı uygular.

SOSİAD’IN ÜYE DAĞILIMI:
SOSİAD’ın asli ve onursal olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.
 

  1. Asli Üye :

Derneğin asli üyesidir. Sanayi Odası veya Ticaret Odası üyesi olan ve Dernek amacı kısmında yazılı işlerle uğraşan tüzel kişi ile işyeri sahibi, hissedarı, temsilcisi veya profesyonel yöneticisi olan üyelerdir. Firmalar, derneğe üye olacak temsilcilerini yazılı olarak bildirirler. Firmalar dernekteki temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir. Derneğe üye olan kişi bu durumu bilerek üye olur ve üyeliği kabul eder.
 

  1. Onursal Üye :

Derneğe asli üye olma şartlarını tam olarak sağlayamayan, derneğe ve mesleğe büyük katkıları olan veya olabileceği, iştigal konusu ile ilgili bir firmada üst yönetici olarak görev yapan, meslekle ilgili hizmet veren kamu veya özel sektörde çalışan akademisyen, yönetici, uzman v.b. idari ve teknik elemanlara yönetim kurulu kararıyla onursal üyelik verilebilir. 

Onursal üyeler aidat verip vermemekte serbesttir. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur. Dernek organlarına seçilemezler. Onursal üyeler çalışma komisyonlarında görev alabilir.

Tarifte verilen şartlara haiz olsalar dahi dernekler kanununun ilgili maddelerine göre üyelik vasfına haiz olmayanlar onursal üye olamazlar.
 

Tüzel üyelik başvuru formları için tıklayınız.